پاکشو

اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت گروه صنعتي پاکشو – نماد: پاکشو
موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-98A-106 مورخ 1398/11/15و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1398/11/27 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/12/24 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 2,000,000 میلیون ریال به ‌مبلغ 4,000,000 میلیون ریال، تعداد 1,980,628,226 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعل و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 19,371,774 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1399/04/31 لغایت تاریخ 1399/05/14 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده ست.
شماره حساب بانک شعبه
0216020803007 صادرات ايران نبش فجر

نظر بدهید