پاکشو

در راستای اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه، خالص وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده این شرکت موضوع افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/27 و مصوبه هیأت مدیره مورخ 1398/12/24، کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت پاکشو می توانند از تاریخ 1399/05/28 به شرح ذیل نسبت به دریافت مبالغ یاد شده اقدام نمایند.

 

• كليه اشخاص حقيقي كه دارای حق تقدم استفاده نشده می باشند، می توانند طبق برنامه زمان بندي فوق با مراجعه به شعب بانك صادرات سراسر كشور و در دست داشتن اصل و كپي كارت ملي نسبت به دريافت مبلغ خالص حق تقدم استفاده نشده متعلقه اقدام نمايند.

• سهامداران حقوقی می توانند طبق زمان بندي فوق از طريق تماس با امورسهام شرکت به شماره (021-89316339)، ارسال درخواست کتبی و اعلام شماره حساب و شماره شبای بانکی به آدرس شرکت (خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک 29) نسبت به دریافت مبلغ حق تقدم استفاده نشده اقدام نمایند.

نظر بدهید