کمیته های تخصصی

کمیته های تخصصی

 • کمیته حسابرسی
  براساس الزامات حاکمیت شرکتی با هدف کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمينان معقول در اثربخشي فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسي داخلي، استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعايت قوانين، مقررات و الزامات تشکیل گردیده است. همچنین جلسات کميته بصورت ماهانه و با انطباق با دوره گزارشگري مالي شرکت برگزار می گردد.
  اعضای کمیته حسابرسی
  آقای سید جعفر موسوی – رئیس کمیته
  آقای کاوه مهرانی- عضو کمیته
  آقای ناصر کلباسی- عضو کمیته
 • کمیته مدیریت ریسک
  کمیتۀ مدیریت ریسک بر اساس الزامات حاکمیت شرکتی و اختیارات تفویض‌شده از سوی هیأت‌ مدیره با هدف کمک به ایشان برای دستیابی به اهداف و برنامه‌های استراتژیک شرکت شکل گرفته است. این کمیته ضمن اخذ مشاوره از خبرگان و کارشناسان مجرب در حیطۀ بازار کسب و کار ، سعی بر یکپارچه‌سازی مدیریت ریسک فعالیت‌های شرکت، ارائه پیشنهاد‌های لازم در راستای افزایش بهره‌وری آن و کمک به مدیران ارشد در تصمیم‌‌گیری‌ها دارد. همچنین این کمیته به صورت ماهانه، مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک شرکت را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیأت مدیره گزارش می‌نماید.
 • کمیته انتصابات
  بر اساس الزامات حاکمیت شرکتی با هدف:
  1-بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیات مدیره، از جمله شرایط ذکر شده در منشور فعالیت هیات مدیره
  2-بررسی  و احراز شرایط مقرر برای عضو مستقل هیات مدیره طبق قوانین و مقررات
  3-پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات مدیره شرکت های فرعی به هایت مدیره
  4-پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیات مدیره تشکیل گردیده است.
  اعضای کمیته انتصابات
  آقای مهندس عالمی- رییس کمیته
  آقای قلی پور- عضو کمیته
  آقای پرتوی- عضو کمیته
 • کمیته جبران خدمات
  نظارت بر حقوق و مزایای ارکان شرکت و اطمینان از اینکه پرداخت‌ها مطابق با فرهنگ، اهداف، استراتژی و فضای نظارتی شرکت که در خط مشی پرداخت حقوق آمده است، می‌باشد.
  از اهداف کمیته جبران خدمات:
  1- ایفای کلیه مسوولیت‌های هیات‌مدیره در ارتباط با برنامه‌ریزی پرداخت پاداش
  2-ارائه گزارش سالانه در مورد پاداش طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرا
  3- اعمال نظارت بر کلیه طرح‌های مزایا
  4- بررسی و تصویب اهداف کوتاه و بلندمدت شرکت در ارتباط با جبران خدمات