واحد منابع انسانی

واحد منابع انسانی گروه صنعتی پاکشو

مأموریت واحد مدیریت منابع انسانی

به کارگیری صحیح، بهسازی نیروهای جدید و موجود، حفظ و نگهداری نیروها و بکار‌گیری موثر نیروها.

بخش های زیرمجموعه واحد منابع انسانی

 • برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی
 • امور کارکنان
 • خدمات پشتیبانی
 • اداری و پشتیبانی مجتمع
 • اداری و پشتیبانی کارخانه
 • انتظامات

مأموریت بخش برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

 • برنامه‌ریزی و انجام کلیه امور مربوط به تأمین، بهسازی، نگهداشت، بکارگیری و توسعه نیروهای انسانی
 • طرح‌ریزی و ایجاد روش‎‌های علمی وعملیاتی، پیاده سازی مکانیزم های مذکور
 • ارزیابی و بازنگری دوره ای مکانیزم‌ها جهت بهبود مستمر

مأموریت بخش امور کارکنان

 • جذب و بکارگیری نیروهای مجرب و کارآزموده
 • انجام کلیه امور پرسنلی و صدور احکام و امور اجرایی مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل.

مأموریت بخش خدمات پشتیبانی

 • برنامه‌ریزی و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شرکت در حیطه ایاب و ذهاب، توزیع و سرو غذا و پذیرائی داخلی،
 • کنترل امور باغبانی و خدمات پاک‌داری محیط عمومی شرکت
 • جمع‌داری اموال و نظارت و کنترل میزان موجودی اموال اداری انبار دفتر مرکزی.

مأموریت بخش‌های اداری و پشتیبانی مجتمع و کارخانجات

 • ثبت، کنترل و محاسبه کارکرد پرسنل
 • برنامه ریزی در زمینه ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شرکت
 • خدمات پاک داری محیط عمومی شرکت، بهسازی نیروهای جدید و موجود، حفظ و نگهداری نیروها و کاربرد موثر آن ها.

مأموریت بخش‌های انتظامات

 • کنترل ورود و خروج مراجعین، جلوگیری از ورود و خروج هرگونه اشیاء و اموال بدون کسب مجوز، کنترل مقدار و نوع جنس خروجی
 • انجام گشت زنی در محیط بیرون از شرکت و حفظ امنیت

تلفن مستقیم جهت تماس با واحد منابع انسانی: 02189316317