واحد سیستم ها و روش ها

واحد سیستم ها و روش های گروه صنعتی پاکشو

واحد سیستم ‏ها و روش ها به عنوان بازوی اجرایی و تصمیم ‏سازی برای سیستم‏های مدیریتی و آیینه تفکر مدیریت در سازمان، عهده دار پیاده سازی سیستم در راستای سیاست و استراتژی های سازمان می باشد.

علاوه بر این می کوشد تا با همکاری سایر واحدها با انجام طرح‏ ریزی، اجرا، بازنگری و بهبود فرآیندهای سازمانی، بر مبنای استانداردهای مدیریتی در کلاس جهانی، گروه صنعتی پاکشو را به منظور دستیابی به بهترین نتایج یاری نماید.

ماحصل تلاش این واحد، هدایت سازمان در مسیر مدیریت یکپارچه و متمرکز منابع در قالب فرآیندهای اتوماسیون شده، خواهد بود.