خانه   منابع انسانی

مأموریت واحد مدیریت منابع انسانی

به کارگیری صحیح، بهسازی نیروهای جدید و موجود، حفظ و نگهداری نیروها و کاربرد موثر نیروها.

بخش های زیرمجموعه واحد منابع انسانی

– برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی
– امور کارکنان
– خدمات پشتیبانی
– اداری و پشتیبانی مجتمع
– اداری و پشتیبانی کارخانه
– انتظامات

مأموریت بخش برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

برنامه ریزی و انجام کلیه امور مربوط به تأمین، بهسازی، نگهداشت، به کارگیری و توسعه نیروهای انسانی بوسیله طرح ریزی و ایجاد روشهای علمی وعملیاتی، پیاده سازی مکانیزم های مذکور و ارزیابی و بازنگری دوره ای این مکانیزم ها جهت بهبود مستمر.

مأموریت بخش امور کارکنان

جذب و به کارگیری نیروهای مجرب و کارآزموده، انجام کلیه امور پرسنلی و صدور احکام و امور اجرایی مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل.

مأموریت بخش خدمات پشتیبانی

برنامه ریزی و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شرکت در حیطه ایاب و ذهاب، توزیع و سرو غذا، پذیرائی داخلی، کنترل امور باغبانی، خدمات پاک داری محیط عمومی شرکت، جمعداری اموال و نظارت و کنترل میزان موجودی اموال اداری انبار دفتر مرکزی.

مأموریت بخش های اداری و پشتیبانی مجتمع و کارخانجات

ثبت، کنترل و محاسبه کارکرد پرسنل، برنامه ریزی در زمینه ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شرکت، خدمات پاک داری محیط عمومی شرکت، بهسازی نیروهای جدید و موجود، حفظ و نگهداری نیروها و کاربرد موثر آن ها.

مأموریت بخش های انتظامات

کنترل ورود و خروج مراجعین، جلوگیری از ورود و خروج هرگونه اشیاء و اموال بدون کسب مجوز، کنترل مقدار و نوع جنس خروجی، انجام گشت زنی در محیط بیرون از شرکت و حفظ امنیت.

تلفن مستقیم جهت تماس با واحد منابع انسانی: 02189316317