معرفی کتاب برنامه ریزی به روش بولت ژورنال

معرفی کتاب برنامه ریزی به روش بولت ژورنال

مقدمه

1. چرا باید اهدافمان را با دقت ویرایش کنیم

2. چند ابزار ساده و یک دفترچه برای رسیدن به هر هدفی کافیست

3. سریعتر فکر کنید و زودتر به هدف برسید

4. برنامه ریزی بولت ژورنال نظم را به شما تحمیل نمی کند

5. اگر می خواهید به قله رویاهایتان برسید هدفهایتان را مرور کنید

6. رویاهای بی نظم واقعی نمی شوند

7. یک روز بیشتر از 24 ساعت است

8. جمله پایانی