صورت های مالی

صورت های مالی

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به 1402/06/31(حسابرسی شده)

═════════════════════════════════════════════════════════

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1401/12/29

═════════════════════════════════════════════════════════

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به 1401/06/31 حسابرسی شده

═════════════════════════════════════════════════════════

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

═════════════════════════════════════════════════════════

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به 1400/۰۶/31 (حسابرسی شده) 

═════════════════════════════════════════════════════════

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/۱۲/30 (حسابرسی شده) 

═════════════════════════════════════════════════════════

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به 1399/۰۶/31 (حسابرسی شده)

═════════════════════════════════════════════════════════

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1398/۱۲/29 (حسابرسی شده)