اعضای هیئت مدیره

مهندس سیدمحمدباقر فاضلیان

رئیس هیئت مدیره

دکتر حسن بیاتی

عضو هیئت مدیره

مهندس محمد عالمی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا قلی پور

عضو هیئت مدیره

دکتر رامين جعفری علمداری

عضو هیئت مدیره