خانه   مهندسی صنایع و برنامه ریزی تولید

مأموریت تعریف شده واحد مهندسی صنایع و برنامه ریزی تولید

الف: تدوین و تحقق بودجه سالانه و برنامه تولید ماهانه سازمان بر اساس پیش بینی فروش داخلی وصارداتی

ب: تدوین و پیگیری تحقق  برنامه های تامین مواد اولیه و ملزومات تولیدی، مطابق با استراتژی های خرید داخلی و خارجی

ج: کنترل پروژه محصولات و پروژه های تولیدی جدید در جهت تحقق اهداف سازمانی و مدیریت بهینه منابع
د: پیاده سازی امور مهندسی صنایع نظیر ظرفیت سنجی واحدهای تولیدی و انبار ،  افزایش بهره وری تولید ، برآورد نیروی انسانی و …

ه: تدوین  گزارشات عملکردی و آماری

و: استقرار و ارتقای زیر ساختهای سیستمهای بخشهای  تولید و انبار

بخش های زیرمجموعه واحد مهندسی صنایع و برنامه ریزی تولید

الف: مهندسی صنایع
ب: برنامه ریزی تولید
ج: کنترل موجودی

د: امور تضمین کیفیت سیستم و بهبود روشها

۱: ماموریت بخش مهندسی صنایع

الف- ظرفیت سنجی، کارسنجی، طراحی و تغییر لی اوت تجهیزات در سایت های تولیدی
ب- تعریف و پیگیری روند انجام امور فعالیت های پروژه های تولیدی جدید
ج- تعریف پروژه های بهبود و بهره وری جهت تحقق بودجه در سایت های تولیدی
د- برآورد و ظرفیت سنجی نیرو و تجهیزات مورد نیاز تولید

هـ- تدوین و کنترل بودجه و برنامه تولید سازمان مطابق با منابع در دسترس

۲: مأموریت بخش های برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی

الف- تدوین برنامه سایت های تولیدی بر مبنای شاخص های تولیدی و سفارش مواد اولیه و ملزومات جهت تحقق برنامه تولید محصولات
ب- کنترل موجودی و سفارش گذاری خرید داخلی و خارجی مواد و ملزومات تولیدی مطابق با اهداف مصوب سازمانی و تعیین تکلیف اقلام کم گردش
ج- هماهنگی تامین، دپو و تحویل مواد درخواستی شرکت های برون سازمانی

د- هماهنگی تحویل و فروش  کلیه اقلام تولیدی درخواستی واحدهای سازمانی

۳: ماموریت بخش بهبود و سیستمها

الف-ناوبری و کنترل پروژه های بهبود در تمامی واحدهای صفی و ستادی شرکت پاکشو
ب- مدیریت مستندات شامل دستورالعمل ها و آئیین نامه های اجرایی شرکت پاکشو
ج- مدیریت فرایندهای تمامی واحدهای صفی و ستادی شرکت پاکشو و مستندسازی آنها در قالب نقشه فرایندهای سازمان
د- تسهیل و تسریع سیستم های اطلاعاتی شرکت پاکشو در قالب نظام ساماندهی سیستم های اطلاعاتی مدیریت کیفیت با نماینده مدیریت در کیفیت