خانه   مالی

مأموریت تعریف شده واحد مالی

حرکت همسو با هدف های مجموعه، ارایه خدمات در زمینه امور مالی در راستای هم افزایی جهت ارزش آفرینی برای سازمان، شناسایی منابع مالی داخلی و خارجی، تجزیه و تحلیل منابع، کنترل هزینه ها، اطلاع رسانی شفاف، پیش بینی درآمدها و هزینه ها در چارچوب سیاست های کلان شرکت و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری.

بخش های زیرمجموعه واحد مالی

الف: حسابداری مدیریت و بودجه

ب: حسابداری مالی

ج: حسابداری کارخانجات

د: امور سهام و مجامع

الف: مأموریت بخش حسابداری مدیریت و بودجه

ب: مأموریت بخش حسابداری مالی

ج: مأموریت بخش حسابداری کارخانجات

 – دریافت اسناد و مدارک مربوط به حساب های کارخانجات و ثبت آن ها در سیستم های مربوطه.

–  کنترل و گزارش اسناد و مستندات مربوط به هزینه های حمل و نقل و بارنامه ای و …

د: مأموریت بخش امور سهام و مجامع

– پاسخگویی به سهامداران در مورد امور مرتبط با سهامداران، بورس و همچنین برگزاری مجامع شرکت از وظایف این واحد می باشد.

تلفن مستقیم جهت تماس با واحد امور سهام:  02189316393

تلفن مستقیم جهت تماس با واحد مالی:  02189316395