خانه   بهبود و سیستم ها

معرفی واحد بهبود و سیستم ها

واحد بهبود و سیستم ها به عنوان بخشی از ساختار واحد مهندسی صنایع و برنامه ریزی تولید. با همکاری با سایر واحدها می کوشد تا با انجام طرح ریزی، اجرا، بازنگری و بهبود فرآیندهای سازمانی بر مبنای استانداردهای مدیریتی در کلاس جهانی، سازمان را به منظور دستیابی به بهترین نتایج یاری نماید. در این مسیر، با بهره گیری از توانمندی و مشارکت پرسنل و روش ها و ابزارها، توسعه فرهنگ سیستمی و بلوغ آن ها را هدف قرار داده است.

ماموریت

توسعه سیستم های مدیریتی و تعالی سازمانی در کلاس جهانی با بهره گیری بهره ور از منابع درون و برون سازمانی

حوزه های فعالیت