معرفی بخش تحقیقات بازاریابی

معرفی واحد تحقیقات بازاریابی 

تهیه اطلاعات برای کمک به مدیران بازاریابی در تشخیص و پاسخ به مسائل و فرصت‌های بازاریابی از وظابف این واحد است. این مسائل از موارد بسیار کلی مانند “تشخیص فرصت‌های بازاریابی جدید” شروع شده و تا تصمیمات به خصوصی همچون “قیمت گذاری برای یک کالا یا محصول خاص” ادامه می‌یابد. اصلی‌ترین موضوعاتی که برنامه‌های تحقیقات بازاریابی و بازار آن را پوشش می‌دهد عبارتند از: تحقیقات در رابطه با محصول، مشتری، قیمت‌گذاری، توزیع، فروش و تبلیغات.