مهندسی صنایع و برنامه ریزی تولید

مأموریت تعریف شده واحد مهندسی صنایع و برنامه ریزی تولید

الف: تدوین بودجه سازمان بر اساس پیش بینی فروش شرکت های پخش و تدوین برنامه های تولید و تامین بر مبنای بودجه، نگهداری مواد اولیه و ملزومات مطابق استاندارد و تحویل به موقع آن ها به واحد های تولیدی
ب: کنترل پروژه محصولات جدید جهت تحقق تولید در زمان لانچ و مدیریت بهینه منابع
ج: ظرفیت سنجی واحدهای تولیدی و کنترل اقدامات مورد نیاز در واحد ها جهت رفع محدودیت ها و تحقق بودجه تدوین شده سازمان

بخش های زیرمجموعه واحد مهندسی صنایع و برنامه ریزی تولید

الف: مهندسی صنایع
ب: برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی مایعات
ج: برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی پودر و سولفوناسیون
د : انبارها

الف: ماموریت بخش مهندسی صنایع

الف- ظرفیت سنجی، کارسنجی، طراحی و تغییر لی اوت تجهیزات در سایت های تولیدی
ب- تعریف و پیگیری روند انجام امور فعالیت های پروژه های تولید محصول جدید
ج- تعریف پروژه های بهبود در عملکرد واحد (بخش صف مانند استفاده بهینه از فضاهای انبار- و بخش ستاد- مانند بهبود سیستم MIS )
د- تعریف و پیگیری پروژه های افزایش ظرفیت جهت تحقق بودجه در سایت های تولیدی

ب: مأموریت بخش های برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی محصولات

الف- تدوین برنامه سایت های تولیدی بر مبنای بودجه و سفارش مواد اولیه و ملزومات جهت تحقق برنامه تولید محصولات مایعات با سفارش مواد بر اساس لیدتایم و هماهنگی های مورد نیاز جهت انتقال مواد از انبارهای مادر به مراکز مصرف
ب- تدوین برنامه سایت های تولیدی و سفارش مواد اولیه و ملزومات جهت تحقق برنامه تولید پودر و مواد اولیه حد واسط در راستای تحقق بودجه محصولات و سفارشات مواد اولیه حد واسط با سفارش مواد بر اساس لیدتایم و هماهنگی های مورد نیاز جهت انتقال مواد از انبارهای مادر به مراکز مصرف
ج- هماهنگی خرید- دپو و تحویل مواد درخواستی شرکت های برون سازمانی

د: مأموریت بخش انبارها

تحویل به موقع مواد و ملزومات مورد نیاز واحدهای تولیدی و فنی - نگهداری مواد اولیه، ملزومات بسته بندی و محصولات مطابق با استاندارد و استفاده بهینه از فضای انبار

تلفن مستقیم جهت تماس با واحد مهندسی صنایع و برنامه ریزی تولید: 02189316201