واحد کارخانجات تولیدی

کارخانجات تولیدی (مجتمع شماره 2 و پاکشو 3)

مجتمع شماره 2 و پاکشو 3، تولیدکننده محصولات شوینده مایع می باشند. مجتمع شماره 2، در کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، خیابان دکتر عبیدی و پاکشو 3 در شهر صنعتی البرز قزوین مستقر می باشند.
بخش های تولید کارمزدی و فنی و مهندسی نیز در مجتمع شماره 2 مستقر می باشند.

مأموریت تعریف شده کارخانجات

کنترل فرآیندهای تولید و برنامه ریزی منسجم تشکیلات کارخانه و هدایت سیستماتیک آن در جهت خط مشی کیفی سازمان

vبخش های کارخانجات تولیدی (مجتمع شماره 2 و پاکشو 3)

الف: تولید کارمزدی
ب: فنی و مهندسی
ج : تولید

الف: مأموریت بخش تولید کارمزدی

ایجاد هماهنگی با واحد برنامه ریزی تولید جهت تنظیم برنامه تولید ماهانه بخش های کارمزدی با توجه به ظرفیت تولیدشان و رفع مشکلات احتمالی تولید

ب: مأموریت بخش مهندسی تولید

ایجاد نقشه جریان هماهنگی بخشهای پشتیبانی کارخانجات با بخش های انبار و تولید کارخانجات در راستای عملیاتی کردن برنامه ماهانه تولید و انجام اقدامات مهندسی در راستای بهینه سازی موتور تولید

ج: مأموریت بخش تولید

تولید محصولات با کیفیت مطابق با آخرین استانداردهای ملی در جهت تامین رضایت مصرف کنندگان داخلی و خارجی بر اساس برنامه اعلام شده توسط واحد برنامه ریزی