واحد بهبود و توسعه

مأموریت تعریف شده واحد بهبود و توسعه

واحد بهبود و توسعه تصدی گری چهار محور وظیفه ای را در شرکت پاکشو دارا می باشد:
ناوبری و کنترل پروژه های بهبود در تمامی واحدهای صفی و ستادی شرکت پاکشو
مدیریت مستندات شامل دستورالعمل ها و آئیین نامه های اجرایی شرکت پاکشو
مدیریت فرایندهای تمامی واحدهای صفی و ستادی شرکت پاکشو و مستندسازی آنها در قالب نقشه فرایندهای سازمان
تسهیل و تسریع سیستم های اطلاعاتی شرکت پاکشو در قالب نظام ساماندهی سیستم های اطلاعاتی مدیریت کیفیت با نماینده مدیریت در کیفیت