واحد مالی

مأموریت تعریف شده واحد مالی

حرکت همسو با هدف های مجموعه، ارایه خدمات در زمینه امور مالی در راستای هم افزایی جهت ارزش آفرینی برای سازمان، شناسایی منابع مالی داخلی و خارجی، تجزیه و تحلیل منابع، کنترل هزینه ها، اطلاع رسانی شفاف، پیش بینی درآمدها و هزینه ها در چارچوب سیاست های کلان شرکت و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری.

بخش های زیرمجموعه واحد مالی

الف: حسابداری مدیریت و بودجه ب: حسابداری مالی
ج: حسابداری فروش
د: حسابداری کارخانجات
و: مدیریت وجوه نقد و خزانه داری
ه: امور سهام و مجامع

الف: مأموریت بخش حسابداری مدیریت و بودجه

- محاسبه بهای تمام شده محصولات، کنترل ورودی ها و خروجی های انبارها و تولید و ریالی نمودن خریدهای داخلی و وارداتی مواد و موجودی انبارها و محاسبات مالی واحدهای کارمزدی.
- تهیه بودجه عملیاتی و تحلیل انحرافات، تهیه گزارشات هیات مدیره و تجزیه و تحلیل صورت های مالی.

ب: مأموریت بخش حسابداری مالی

- کنترل دریافت و پرداخت نقدینگی شرکت و گزارش آن ها به مدیریت تامین مالی و خزانه داری جهت رفع مغایرت ها.
- دریافت تمام اسناد و مدارک ریالی شرکت اعم از داخلی و سفارشات خارجی جهت صدور چک، ثبت اسناد، ارائه گزارشات مالی و ارائه صورت های مالی سازمان.

ج: مأموریت بخش حسابداری فروش

- کنترل اعتبار مشتریان و مبلغ فروش ها
- بررسی و کنترل مقادیر و مبالغ فروش های داخلی و صادراتی و گزارش آن ها به صورت دوره های روزانه، هفتگی و ماهانه به واحدهای متولی فروش محصولات.

د: مأموریت بخش حسابداری کارخانجات

- دریافت اسناد و مدارک مربوط به حساب های کارخانجات و ثبت آن ها در سیستم های مربوطه.
- کنترل و گزارش اسناد و مستندات مربوط به هزینه های حمل و نقل و بارنامه ای و ...

و: مأموریت بخش وجوه نقد و خزانه داری ه: امور سهام و مجامع

- پاسخگویی به سهامداران در مورد امور مرتبط با سهامداران، بورس و همچنین برگزاری مجامع شرکت از وظایف این واحد می باشد.

تلفن مستقیم جهت تماس با واحد مالی: 02189316331